กรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฏรลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน รับฟังความคิดเห็นประชาชน ชาวอำเภอสบเมยขอให้กันพื้นที่ของชุมชนทั้งหมด 49 ชุมชน ออกจากพื้นที่เตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ

47

27 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฏร นำโดย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ , นายปัญญา จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน และ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นปัญหาทับซ้อนในที่ดินทำกินของราษฏรที่เคยอยู่มาก่อน เพื่อนำเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฏรในพื้นที่ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการ และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

จากภาพถ่ายดาวเที่ยมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7 ล้านไร่ พื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ 6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.5 ของพื้นที่จังหวัด และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่ากว่า 1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ซึ่งพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีอยู่กว่า 1 ล้านไร่ เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ 105,319 ไร่ เป็นพื้นที่ ส.ป.ก.25,000 ไร่ และพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ 45,000 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ราษฏรถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 853,929.5 ไร่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการ คทช.ในป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 ป่า รวมเนื้อที่ 75,669 ไร่ มีประชาชนจากทุกอำเภอได้มาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องการจัดที่ดินทางกิน ( คทช.) การประกาศเขตอุทยาน ฯ ซึ่งทับซ้อนที่ทำกินที่อยู่อาศัยของราษฏร ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกินมากว่า 100 ปี

นายกอดี วนาจรุง ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ( สกน.) ได้ชี้แจงให้คณะกรรมาธิการนำข้อเรียกร้องของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ไปแก้ไขปัญหา โดยระบุว่าจากการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับราษฏรในปัจจุบัน ที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานมาโดยตลอด ได้มีการเจรจากับรัฐบาลและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ แต่ปรากฏว่าการแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้า ไม่มีความคืบหน้าอีกทั้งชาวบ้านยังประสบปัญหาความเดือดร้อน นอกจากนี้ในระหว่างการแก้ไขปัญหานั้นบ้านชาวบ้านต้องเผชิญกับแนวทางนโยบายของภาครัฐซึ่งสร้างผลกระทบและเดือดร้อน ได้แก่ การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ( ซึ่งเป็นอุทยานเตรียมการ) อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ตัวแทนชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือมีข้อเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการ ฯ นำเสนอรัฐบาล คือ กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ( เตรียมการ) ที่ผ่านมามีการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้รับความร่วมมือจากภาครัฐโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติแม่เงามีแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันมา โดยจะดำเนินการกันพื้นที่ของชุมชนออกจากแผนที่การเตรียมประกาศอุทยาน ฯ และได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว พร้อมทั้งเคยมีการตกลงจัดให้มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ร่วมกันในการบริหารจัดการระหว่างอุทยานและชุมชน แต่ปราฏว่าในปี 2562 ได้มีการออกกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่( พ.รบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 )จึงทำให้เกิดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการดูแลจัดการพื้นที่ของชุมชน จึงขอให้กันพื้นที่ของชุมชนทั้งหมด 49 ชุมชนออกจากพื้นที่เตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ โดยให้ยึดแนวเขตที่อุทยานและชาวบ้านเคยทำข้อตกงร่วมกันไว้ ให้มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายอุทยานฯฉบับใหม่ ให้กับชุมชน

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน