เลย-องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 เลย

30

เลย-องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 เลย อ.วังสะพุง จ.เลย องคมนตรีและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 52 จ. เลย

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 18 ก.ค.2563 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย ถนนเลย-อุดรธานี อ.วังสะพุง จ.เลย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ โดยเมื่อเดินทางถึง พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยมีการสอบถามถึงการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งด้านการศึกษา ทุนการศึกษา ความเป็นอยู่ของนักเรียน ครูอาจารย์ และด้านอาคารสถานที่

นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนรวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รายงานข้อมูลว่า ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 70 คน ครูจำนวน 8 อัตรา และลูกจ้างประจำจำนวน 5 อัตรา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่บนพื้นที่สูง ที่ประกอบอาชีพไร่เลื่อนลอยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลยและได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะแห่งที่ 52 ของประเทศไทยและตั้งอยู่ที่จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทั้งหมด 71 คนนักเรียน 640 คน

หลังจากนั้น พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ ได้เดินชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน อาทิ การทำเครื่องเงินของชาวไทยภูเขา การทอผ้าพันคอและกระเป๋าผ้า การแกะลวดลายกระจก ผลงานศิลปะของเด็กพิเศษ การเพาะเห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้า และตรวจเยี่ยมห้องสมุดของโรงเรียน พร้อมชมผลงานการตัดต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผลงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ จากนั้นองคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย และมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้กับนักเรียนอีกด้วย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย