พ่อเมืองยะลา เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

20

ใจวันนี้ 13 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประทานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีมีการจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกล และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ได้รับการตรวจค้นหาในระยะเริ่มแรก และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรี ในจังหวัดยะลา ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

นายสุชาติ อนันตะ รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย พบเฉลี่ยวันละ 7 รายและแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สตรีที่อายุ 30 ปีขึ้นไปทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้าซึ่งมักจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56 สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี 3 วิธีคือ 1 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2 การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3 การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม แม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการตรวจเต้านมได้ด้วยตนเองนั้น จะสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจาย จะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม และสามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ 80 – 90

ทั้งนี้ จ.ยะลา กำหนดจัดกิจกรมใน 2 อำเภอ คือ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ต่อไป

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา