ลพบุรี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำทั้งระบบ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก

37

ลพบุรี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำทั้งระบบ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 3 ซึ่งในวันนี้ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับทราบข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมศึกษาดูงานพื้นที่ดังนี้ จุดที่ 1 ตลาดมะนาวหวาน ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จุดที่ 2 วัดถ้ำตะเพียนทอง ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม จุดที่ 3 เขาพระ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จุดที่ 4 คันกั้นน้ำโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั่งพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ จุดที่ 5 เขาพระยาเดินธง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ จุดที่ 6 เขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังบรรยายสรุป