เลย- อำเภอท่าลี่ จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิตเก็บกัก/ยกระดับน้ำลำน้ำคาน

34

เลย- อำเภอท่าลี่ จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิตเก็บกัก/ยกระดับน้ำลำน้ำคาน
อ.ท่าลี่ จ.เลย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิตเก็บกัก/ยกระดับน้ำลำน้ำคาน ป้องกันปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ก.ค.22563 ณ ลำน้ำคาน หมู่ที่ 8 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ย นายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่ จัดกิจกรรมจิต เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยนำ ข้าราชการ ราชการ ประชาชน สมาชิก อส.อ. ท่าลี่ ที่ 4 นักเรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเมี่ยง และราษฎรบ้านเมี่ยง จำนวน 200 คน ร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11- 12 ก.ค. 2563

นายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิตเก็บกัก/ยกระดับน้ำลำน้ำคาน เพื่อร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันก่อสร้างฝายมีชีวิต แล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ราษฎรมีน้ำกักเก็บไว้ใช้ในการทางการเกษตร ยกระดับ/กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง การชะลอ สามารถยกระดับกักเก็บน้ำได้กว่า 6,400 ลบม. มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรกรรม สร้างความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้น และมั่นใจในหน่วยงานของรัฐพื้นที่กับแนวทางช่วยเหลือและป้องกันภัยแล้ง สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ และ เฉลิมพระเกียรติพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว (สืบสาน รักษา และต่อยอด)

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย