ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา

33

ลพบุรีผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ที่บริเวณวงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้ร่วมกันทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบ วงเวียนเทพสตรี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสง่างาม สมพระเกียรติ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติ

สำหรับ จิตอาสา“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง