เลย- ปศุสัตว์เลยส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะป้อนตลาดราคาสูง

164

เลย- ปศุสัตว์เลยส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะป้อนตลาดราคาสูง อ.เมืองเลย จ.เลย สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรหันมาเลี้ยงแพะพันธุ์ดีป้อนตลาดราคาสูง

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2563 ณ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย ดร.สุวัฒน์.มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ’แพะชอบที่สูง ด้วยศักยภาพที่ดี มีภูมิประเทศภูเขาสูง ป่า 7 ล้านไร่ ในจำนวน2. 6 ล้านไร่ที่ทำการเกษตร ในจำนวนนี้มี 30,000 ไร่ ปลูกพืชฤดูแล้งและข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นอาหารแพะอย่างมหาศาล อุณหภูมิอากาศที่ดี จึงมองว่านี่คือศักยภาพของแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ โดยเฉพาะแพะ เพราะตลาดมีความต้องการสูง การผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พืชต่างๆ แพะสามารถกินเป็นอาหารได้ ส่วนด้านโรคสัตว์นั้นก็มีการตรวจสอบที่จะเข้าสู่พื้นที่อย่างละเอียดผ่านมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เช่น วัณโรคที่อาจเข้าสู่คน เป็นต้น มีการคัดเลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีการรับรอง ก่อนสู่การเลี้ยงและการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. ผ่านการลงนามความร่วมมือ( MOU) เมื่อวันที่ 6 ธ.ค 2562 จำนวน 50,000 ล้านบาทของ ธ.ก.
ส. อนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกร ในอีตราดอกเบี้ยต่ำสุดคือ 0.01 % หรือ 1 ล้านบาท/ 100 บาท มีสัตว์ที่ควรสนับสนุนส่งเสริมทั้งโค กระบือ แพะ ไก่พื้นเมือง แต่ จ. เลย ได้พิจารณาแล้วทั้งความ เหมาะสมมากคือ แพะ ตกลูกได้ 2 รอบ/ปี./ตัว และที่สำคัญมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนมั่นคง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ออกประกาศให้ผู้ซื้อหรือตลาดยื่นความประสงค์ที่ สนง ปศุสัตว์จังหวัดเลย ขึ้นทะเบียนแล้ว ณ วันนี้ 3 ราย เช่น ที่ จ.ร้อยเอ็ดเป็นตลาดใหญ่เป็นผู้ประกอบการมีความพร้อมสูง ที่รวบรวมซื้อแพะและมีเครือข่าย ที่ ร้อยเอ็ด จ.ราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมโยงมายังภาคกลาง ภาคใต้ ภาค เหนือและภาคอีสาน

ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวอีกว่า สำหรับด้านตลาดและราคาแพะ นั้น แพะตกลูกเมื่อน้ำหนัก 20- 50 กก.หรืออายุ ประมาณ 4 เดือนไม่ต่ำกว่า 30 กก.ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ก็สามารถส่งตลาดได้ ในราคา 120 บาท/กก.คือแพะน้ำหนักมีชีวิต ส่วนพ่อพันธุ์ 10,000-15,0 00 บาท/ตัว และแม่พันธุ์ 6- 7,500 บาท /ตัว ที่อุ้มท้องแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้ พ่อพันธุ์ 1 ตัว และแม่พันธุ์ที่ต้องท้องแล้ว 20 ตัว/เกษตรกร 1 ราย หรือจะได้รับเงินกู้ 230,000 บาท/ราย. สำหรับจำนวน 70,000 บาท เป็นค่าสร้างคอกโรงเรีอนและ แปลงหญ้าอาหาร ขณะนี้ จ.เลย มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 24 กลุ่ม และในจำนวนนี้เสนอมากู้มา 50. 8 ล้านบาท เห็นชอบอนุมัติ 11 กลุ่มเป็นเงินกู้ 25.7 ล้านบาท ซึ่งได้อนุมัติแผนแล้วเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2563 จะจ่ายเงินกู้ได้ภายในเดือน ก.ค.2563 นี้

ด้านพันธุ์ที่คัดเลือกและส่งเสริม คือ พันธุ์บอร์ และพันธุ์แองโกโนเบียล แพะมี 2 สายพันธุ์คือสายพันธุ์เนื้อและพันธุ์นม จ.เลย ส่งเสริมแพะเนื้อเป็นอันดับแรก เนื่องจากยังเป็นเกษตรกรมือใหม่ เกี่ยวกับเมนูอาหารจากแพะ นั้น มีหลากหลายขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะทางภาคใต้นิยมสูงของศาสนาอิสลาม จากการกระจายมาสู่ภาคกลาง ภาคอีสานมาทำอาหารประเภทโหย่ย ลาบ หมาล่า เป็นต้น เมื่อเราพัฒนาส่งเสริมประสบผลสำเร็จดีมีความเจริญเกษตรกรแข็งแกร่งมากขึ้นแล้ว จะมีโครงการสนับสนุนตั้งโรงชำแหละแพะ และศูนย์หรือร้านอาหารจากเนื้อแพะ ขึ้นที่ จ.เลย ต่อไป

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย