สุรินทร์-เจ้าหน้าที่ รพ.ออกตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม1 ก.ค.นี้

41

สุรินทร์-เจ้าหน้าที่ รพ. ออกตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ระบุ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ มีความพร้อมสามารถเปิดเรียนได้

วันนี้(29 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่พยาบาลสุรินทร์ ออกตรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และมาตรการป้องกัน ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยมีนายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์และคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมกับนำขึ้นดูห้องเรียน

สำหรับการลงพื้นที่โรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยออกตรวจและผลการประเมินจำแนกไว้เป็นระดับสี คือ สีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ สีเหลือง หมายถึงโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสีแดง หมายถึงโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

จากการตรวจโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ พบว่ามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีความพร้อมในด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา โดยจากนี้ไปเหลืออีก 2 วัน ก่อนจะเปิดภาคเรียนคณะกรรมการจะออกสุ่มตรวจโรงเรียนให้ครบตามมาตรฐาน

นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  มีการตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนและครู สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ และจัดให้มี Social distancing การเว้นระยะห่าง ทำให้นักเรียนจะเหลือประมาณ 20-25 คนต่อห้อง มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น โรงอาหาร และลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้บูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการระดมความคิด คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ตามความเหมาะสมและจะมีการออกตรวจติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการฯ ในวันเปิดภาคเรียนต่อไป

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี