มุกดาหาร-ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโควิด-19ในสถานศึกษา

22

มุกดาหาร ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโควิด-19ในสถานศึกษา จังหวัดมุกดาหาร -ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา

วันนี้ 24 มิ.ย.63 นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร ถนนแก้วกินรี อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรกาศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชน วิทยากรจากโรงพยาบาลมุกดาหาร/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี/ศึกษาธิการจังหวัด/ขนส่งจังหวัด ร่วมประชุมซ้อมแผนครั้งนี้ จำนวน 190 คน

นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกตาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน มีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวนมาก จำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจะเปิดทำการเรียนการสอน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเตรียมจุดคัดกรองสำหรับการรับส่งนักเรียน มีการวัดอุณหภูมิ /นักเรียน ครู รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา /เพิ่มจุดล้างมือ /มาตรการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมต่างๆ ภายในโรงเรียน /กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติตาม โดยเน้นความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด-19..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร