แม่ฮ่องสอน-ยกเลิกด่านตรวจโควิด

52

แม่ฮ่องสอน ยกเลิกด่านตรวจโควิด ทั้งหมดตั้งแต่ 1 ก.ค.63 และ เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยพม่าทั้ง 5 แห่ง ส่งสินค้าเข้าออกเฉพาะยานพาหนะเท่านั้น ห้ามคนเข้าออกชายแดนเด็ดขาด ทั้งนี้ให้รอ ศบค.ส่วนกลางพิจารณา

17 มิ.ย.63 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ศูนย์โควิด-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนายแพทย์สาธารณสุข , ผอ.โรงพยาบาล , ด่านศุลกากร,เขตพื้นที่การศึกษา , ปศุสัตว์ และฝ่ายปกครอง โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจาณามาตรการผ่อนคลายหลายเรื่อง ทั้งการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ ในแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงต่างด้าวในศูนย์ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ เป้าหมายดำเนินงาน จำนวน 4 แห่ง 100 คน โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเข้าไปตรวจติดตาม ทั้งมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันของโรงแรม ร้านอาหาร สนามกีฬา การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษา การทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต การออกกำลังการ การดูแลสุขภาพ และกิจการอื่น ๆ หลังจากได้มีการผ่อนปรนตามมาตรการระยะที่ 4 ไปแล้ว ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้น จนทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในรอบกว่า 30 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่วมกันให้ยกเลิกจุดคัดกรองโควิด19 ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ จุดคัดกรองแม่ปิด อ.ปาย ต่อเขต จ.เชียงใหม่ , จุดคักกรองทุ่งบัวตอง ต่อเขต อ .แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ , จุดคัดกรองหน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง ต่อเขต จ.เชียงใหม่ และ จุดคักกรอง แม่สวด อ.สบเมย ต่อเขต จ.ตาก เนื่องจากได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน โดยภาพรวมไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป สำหรับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีคำสั่งปิดห้ามบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของผ่านจุดผ่อนปรนดังกล่าวตลาดแนวชายแดน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.63 เป็นต้นมา ปัจจุบันสถานการณ์โรควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับกลุ่มผู้ประกอบการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้มีการผ่อนปรนขนถ่ายสินค้า เนื่องจากผู้ประกอบการของไทยและของเมียนมา มีสินค้าที่ติดต่อซื้อขายกันไว้ก่อนที่จะปิดชายแดน เพื่อประโยชน์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากที่ซบเซามาในช่วงโควิด ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง , ช่องทางบ้านห้วยต้นตุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม , ช่องทางบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และช่องทางบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ให้มีการนำเข้าส่งออกขนถ่ายสินค้าได้เฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยยานพาหนะหันท้ายประกบกัน และให้มีพลขับ 1 คน และคนยกสินค้า หลังจากขนถ่ายสินค้าเสร็จให้รีบกลับทันที ห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกชายแดนโดยเด็ดขาด เปิดให้เฉพาะยานพาหนะขนถ่ายสินค้าเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเสนอขอความเห็นชอบไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอให้ ศบค.พิจาณาเห็นชอบอนุมัติต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน