หนองคาย-แหล่งอาหารชุมชนปลอดภัยต้านภัยโควิด 19

32

หนองคาย จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งอาหารเพื่อชุมชนพ้นภัยวิกฤตโควิด – 19 กิจกรรมจัดงานแหล่งผลิตอาหารชุมชนปลอดภัยต้านภัยโควิด – 19 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มีแหล่งอาหารสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระยะสั้น

วันนี้ (12 มิ.ย. 63) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภายการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ นายสุวพิษ ศรีวงษ์ บ้านนาพิพาน หมู่ที่ 4 ต.ปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย และสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งอาหารเพื่อชุมชนพ้นภัยวิกฤตโควิด – 19 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ

โครงการฯที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีแหล่งอาหาร สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระยะสั้น ในห้วงระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำประมง สามารถสร้างแหล่งอาหารในครอบครัวตนเอง และขยายผลเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ ภายใต้โครงการมีกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการมอบอาหารให้ชุมชน การดำเนินงานโครงการฯนี้ ศพก. ทั้ง 9 อำเภอ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานโครงการ ในพื้นที่ของ ศพก. เป็นสถานที่ใช้ฝึกอบรมเกษตรกร และผลิตแหล่งอาหารที่เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันปลูก ร่วมกันเลี้ยง และร่วมกันแจกจ่ายเมื่อได้ผลผลิตออกมา เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้จากสถานที่จริง นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากการฝึกอบรมโดยวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ เช่นการปลูกพืชผัก การเลี้ยงไก่ไข การเลี้ยงกบ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม จะร่วมกันเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ดูแลรักษาจนเกิดผลผลิต ให้ถึงช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว นำไปแจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนในชุมชน หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนต่อไป.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย