พิจตร-พิจิตรเมืองส่งออกส้มโอคุณภาพสู่สากล

89

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรม 3 แม่น้ำ.ได้แก่ แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำพิจิตร โดยเฉพาะเขตลุ่มแม่น้ำยมและลุ่มแม่น้ำพิจิตร ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้างและเขตอำเภอเมืองพิจิตรบางส่วนคุณสมบัติดิน น้ำ อากาศและปัจจัยอื่นๆมีความเหมาะสม ต่อการปลูกส้มส้มโอหลากหลายสายพันธ์ ประกอบด้วยส้มโอพันธุ์ “ท่าข่อย” ที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) และพันธุ์อื่นๆ ที่นำมาปลูกแล้วได้ผลในด้านคุณภาพมีคุณสมบัติเด่นไม่แตกต่างหรือ ดีกว่าแหล่งปลูกเดิมได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวา ทองดี และทับทิมสยาม แหล่งผลิตส้มโอสำคัญ อยู่ในเขตตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก “ข้าว” มาทำสวน “ส้มโอ” มากว่า 25 ปี ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 10,981 ไร่ จากพื้นที่ปลูกส้มโอของจังหวัดพิจิตรประมาณ 15,303 ไร่ เกษตรกรบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนปลูกส้มโอสายพันธุ์อื่น ทดแทนสาย “พันธุ์ท่าข่อย” มาเป็นพันธุ์ ขาวแตงกวา และทองดี เนื่องจากได้ราคาดีกว่า “พันธุ์ท่าข่อย” อย่างไรก็ตาม ส้มโอทั้ง 3 ชนิดพันธุ์ เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ยังเป็นแหล่งรวบรวม”ส้มโอ” จากจังหวัดปราจีนบุรี เชียงราย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว เป็นต้น โดยในแต่ละปี ผลผลิต “ส้มโอ” เฉพาะที่ผลิตได้ในจังหวัดพิจิตร ปริมาณกว่า 19,131 ตันส่งออกประเทศ จีน เวียดนาม และตะวันออกกลาง กว่า6,696 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35 ของผลผลิตทั้งหมด และในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส้มโอไม่ได้รับผลกระทบต่อปริมาณและราคาส่งออก กลับมีผลทำให้ “ส้มโอพันธุ์ท่าข่อย” มีราคาสูงขึ้นอีกด้วย ในปี 2563 ส้มโอสามารถสร้างรายได้ กว่า 400 ล้านบาท

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติม ว่า ส้มโอยังเป็นพืชทางเลือกสร้างรายได้ผลตอบแทนต่อไร่สูง เป็นที่ต้องการจากหลายประเทศ ผลส้มโอสามารถเก็บไว้บริโภคยาวนาน รวมถึงให้ผลผลิตนอกฤดู สร้างรายได้ตลอดปีจึงได้กำหนดแนวทางพัฒนา “ส้มโอ” ได้แก่โครงการสร้างสวนใหม่-ปรับปรุงสวนเก่าแปลงใหญ่ส้มโอเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต โครงการศึกษาสารสำคัญส้มโอท่าข่อย โครงการ ศึกษาปลูกส้มโอระยะชิดและโครงการที่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เห็นชอบโครงการไว้แล้วได้แก่ “โครงการศูนย์เรียนรู้รวบรวมและกระจายผลผลิตส้มโอ” และมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดกลางส้มโอ และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับภาคการเกษตร ตามยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ พัฒนาภาคการเกษตรจังหวัดพิจิตรหรือ Phichit Strategy Targeting Management : PJ-STM ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056-613423 ต่อ 103 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 056-689039 และประธานแปลงใหญ่ส้มโอ นายสมเจตน์ ซิ้มประดิษฐ์ 081-7400010

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข