เลย-สพป.เลย 2 ประกาศเจตจำนงเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

92

เลย-สพป.เลย 2 ประกาศเจตจำนงเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต อ.วังสะพุง จ.เลย สำนักงาน สพป.ลย. 2 ประกาศเจตจำนงเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตและพิธีลงนาม MOU การปฏิบัติงานของข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิ.ย.2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ถนนมลิวรรณ ต. ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ. เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ประกาศเจตจำนง” เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” และพิธีลงนาม MOU การปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก มีกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้า การทำบุญตักบาตร ณ วัดโนนสว่าง อ. วังสะพุง จ. เลย และ การประกาศเจตจำนงเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เริ่มจากเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ คำถวายสัตย์ปฏิญญา เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายกานนท์ แสนเภา รักษาราชการการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 กล่าวรายงานว่า ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้อง กันว่า การทุจริตคอร์รัปชัน ยังเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทุกมิติ รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ

จึงได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบทิศทางดำเนินการทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปราม

การทุจริตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมการปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง และให้ประเทศไทยมีมาตรฐานก้าวเทียบเท่าสากลต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณสุข เป็นกระบวนการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องบูรณาการบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand)เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นบุคลากร

แห่งการเรียนรู้ สร้างระบบการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ปลอดอบายมุข วิถีดีอย่างพอเพียงและกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ—-เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตเชิงรุกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ”เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตวิถีดีที่ เลย 2 ” ว่า สำหรับคุณธรรมและสุจริตนั้น ตนยึดหลักคือความพอเพียง ที่ทั้งการปฏิบัติใช้วีวิตเกินฐานะ เท่ากับฐานะ และ ต่ำกว่าฐานะ แต่ละอย่างนั้นมีผลความแตกต่างทั้งรายรับ-รายข่าย ต่อมาคือวินัย ทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น เบียดเบือน ตามด้วยยึดหลักความสุจริต การมีธรรมาภิบาล ประพฤติชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยกฎระเบียบ ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม หลักต่อมาคือโความโปร่งใส อยู่และกระทำในที่แจ้งมีความคุ้มค่า รักษาและหวงแหนทรัพย์ของแผ่นดิน และมีจิตอาสา ทั้งนี้เน้นว่าความสุจริตมีได้ด้วยธรรมาภิบาล นั่นเอง

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. เลย