สุรินทร์-เครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จ.สุรินทร์ แถลงรณรงค์วัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่

49

สุรินทร์-เครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.สุรินทร์ แถลงรณรงค์วัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่ ให้ 3 วัดสุรินทร์ เป็นวัดนำร่องปลอดบุหรี่   ๑๐๐  %  พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ของผู้คนที่อยู่ในวัดและที่มาทำบุญ

เครือข่ายสื่อมวลชน  จ.สุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สุรินทร์  นำตาลปัตร  ถวายพระภิกษุสงฆ์วัดต้นแบบ ปลอดบุหรี่ 100  % ซึ่งมีวัดศาลาลอยพระอารามหลวง , วัดกลางสุรินทร์,  และวัดบูรพารามพระอารามหลวง  จ.สุรินทร์ เพื่อรณรงค์(งดสูบบุหรี่  )ชี้ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ พร้อม เตือนสติให้กับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทำพิธีฌาปนกิจเผาจริงบุหรี่ให้พ้นวัด

วันนี้(29 พ.ค.2563)ที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง  พระธรรมโมลี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 11/  อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์, เครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.สุรินทร์,  และเครือข่ายสื่อมวลชน จ.สุรินทร์ โดยมีนายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันแถลงรณรงค์วัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่ ให้ 3 วัดสุรินทร์ เป็นวัดนำร่องปลอดบุหรี่   ๑๐๐  %  พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ของผู้คนที่อยู่ในวัดและที่มาทำบุญ พร้อมกันนี้ได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ก็เริ่มเห็นถึงความชัดเจน ว่าวัดสุรินทร์นำร่องปลอดบุหรี่แล้ว  100 %  โดยได้จากการสำรวจ  พระภิกษุ และสามเณรที่ติดบุหรี่  ตั้งแต่มีผู้สูบจนกระทั้งตอนนี้ ทั้ง 3 วัดไม่มีพระภิกษุ  และสามเณรที่สูบบุหรี่แล้ว นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดี พร้อมกันนี้ได้เชิญพระภิกษุ  สามเณร  เข้าร่วมรณรงค์ และได้ ประกอบพิธี   

จากนั้นได้ร่วมกัน เผาทำลายบุหรี่ขนาดยักษ์เพื่อแสดงถึงเจตนาการต้าน ไม่รับ ไม่เอา   เริ่มเพื่อเลิกงดสูบบุหรี่ในศาสนสถานภายในวัด โดยสิ้นเชิง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท พร้อมกับต่างนำใบโบว์ชัวร์  ป้ายแผ่นพับ และป้ายข้อความ สติกเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก พร้อมได้มีการติดตั้งป้ายวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่   มีโทษฝ่าฝืน  ปรับ 5,000  บาทอีกด้วย

สำหรับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการจัดทำวัดต้นแบบปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ฉบับที่ 1 ได้ขอให้ทุกวัดติด หรือแสดงป้ายวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตรงประตูทางเข้าและออก รวมถึงสถานที่ต่างๆ ภายในวัด พร้อมขอให้ทุกวัดกวดขันพระสงฆ์และสามเณรให้ลดละเลิกบุหรี่ และทำประกาศแจ้งเตือนญาติโยม และเตือนญาติโยมทุกครั้งก่อนจะเริ่มพิธีกรรมทางศาสนา

ซึ่งขณะนี้มีวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่ ให้ 3 วัดสุรินทร์ เป็นวัดนำร่องปลอดบุหรี่   ๑๐๐  % ทั้งนี้ ในที่การแถลงและได้บันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกวัดในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ต่อไป

เขมชาติ ชุณกหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี