ยโสธร-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงิน 10 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล

55

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธรมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลยโสธร จำนวน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งโรงพยาบาลยโสธรจะได้นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาประชาชน และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันนี้ (29 พ.ค. 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมวิถีอีสาน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลยโสธร โดย ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวัลลภ บุตรนุช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลยโสธรจำนวน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร แพทย์หญิงรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ฝ่ายการแพทย์ และนางมณีรัตน์ สันทัดค้า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ฝ่ายบริหาร รับมอบต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมกล่าวขอบคุณ PEA ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้และจะนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตามวัตถุประสงค์ของ PEA ต่อไป

สืบเนื่องมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้จัดทำโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ ของโรงพยาบาลให้กับประชาชน และช่วยเหลือโรงพยาบาล 77 แห่ง ที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษที่ไม่เพียงให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล ผ่านกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างมาตรฐาน และยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ภาพ/ข่าว ธงชัย สุณีศรี ยโสธร