แม่ฮ่องสอน-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รับผู้ตกงาน ว่างงาน 22 คน เข้าทำงาน บรรเทาเดือดร้อนช่วงโควิด

23

25 พ.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เรียกผู้ที่ลงทะเบียนตกงานว่างงานในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 22 ราย มาทำสัญญาจ้างเข้าทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของไรวัสโควิด-19 รัฐบาลได้มอบนโยบายให้เทศบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนไม่มีงานทำ ขาดรายได้ ซึ่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงได้ประกาศให้ผู้ที่ตกงานมาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน เม.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นลูกหลานที่จบปริญญาตรีและไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเนื่องจากตกงานมาลงทะเบียนไว้ 38 คน มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเข้าทำงาน จำนวน 22 คน ส่วนที่เหลือแจ้งว่าได้งานทำจากที่อื่นไปแล้ว และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่นอกเขตเทศบาล มาลงทะเบียน 44 คน อยู่ระหว่างหาตำแหน่งงานและประสานไปยังท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อหางานให้ทำ สำหรับกลุ่มแรกจำนวน 22 คน อายุตั้งแต่ 25-35 ปี มาทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แบ่งมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถกับตำแหน่งงานและสาขาที่จบมา จำนวน 5 กองงาน ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาลเมือง , กองช่าง , กองการศึกษา,กองคลัง และกองสาธารณสุข โดยจ้างตามปีงบประมาณ จำนวน 4 เดือน จนถึง 30 ก.ย.63 โดยได้ค่าจ้างเป็นรายวันตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แต่เมื่อหมดสัญญาจ้าง ก็จะพิจารณาการทำงานอีกครั้ง หากคนไหนมีทักษะหรือมีความสามารถเฉพาะงาน ก็อาจจะจ้างต่อเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็ได้มีมาตรการเยียวยาลดค่าเช่า 50 % ให้กับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคู่สัญญาในตลาดสดเทศบาลเมืองเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหาตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการในการขายสินค้าออนไลน์ และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามโครงการ สะพานบุญครู 1 ทุกิจกรรมสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ซึ่งเทศบาลก็จะดำเนินกิจกรรมไปเรื่อย ๆเพื่อประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลได้รับการช่วยเหลือให้มากขึ้น

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน