ศรีสะเกษ-อำเภอ New Normal ป้องกันโควิด-19

68

ปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดทัศนวิสัย ลุกค์ใหม่ของสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันการระบาดระบาดของโควิด19 ทั้งเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเครื่องปล่อยแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้า วัดไข้ก่อนเข้าอำเภอ พร้อมมีตู้ มหาดไทยแบ่งเบาทุกข์ แบ่งปันสุข บริการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าปลัดอำเภอ  ทุกแผนก ได้ร่วมกันจัดทัศนวิสัยภายในสำนักงานปกครองอำเภอลุกค์ใหม่ ใส่ใจให้บริการ โดยเน้นในการจัดทำ 5 ส. ทั้งใน และนอกอาคารสำนักงาน จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาราษฏร์ ที่จะมาใช้บริการ ติดต่องานบนอำเภอ ต้องปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทุกชนิด โดยเฉพาะโควิด-19 ด้วยการเน้นให้มีจุดเว้นระยะห่าง จุดบริการล้างมือที่ทันสมัยในราคาประหยัด พร้อมตรวจวัดไข้ให้ทุกรายที่จะมาติดต่อราชการ พร้อมปรับการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันใจ พิเศษสุด จัดให้มี ตู้มหาดไทยแบ่งเบาทุกข์ แบ่งปันสุข เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ปกครอง รวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการแบ่งปัน นำน้ำดื่มมาแช่ให้การแบบเย็นๆ นำอาหาร ตามที่ต้องการมาใส่ไว้ในตู้ ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผมกระทบ มาหยิบได้ฟรี ด้วย

นายสมเกียรติ สีขาว นายอำเภอเมือง กล่าวว่า การให้บริการของที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 เราจะมีขั้นตอนในการล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้าสำนักงานทุกคน ทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ประชาชนที่มารับบริการ โดยจะมีขั้นตอนการทำความสะอาด 5 ขั้น ก็คือ ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนจะต้องมายืนตามจุดเว้นระยะห่าง ก่อนที่จะเข้ารับการล้างมือ และจะมีเครื่องมืออัตโนมัติโดยที่ประชาชนไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ เลย เช่นเครื่องจ่ายสบูเหลว จะทำการจ่ายสบู่เหลวแบบอัตโนมัติ ขั้นที่ตอนที่ 2 ไปที่อ่างล้างมือ จะใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการปล่อยน้ำออกมาล้างมือ และขั้นตอนที่ 3 จะเป็นเครื่องเป่าแห้งไฟฟ้า เสร็จแล้วไปที่ขั้นตอนที่ 4 จะเป็นเครื่องรับแอลกอฮอล์แบบใช้เท้ากด และแอลกอฮอล์จะถูกบีบออกมาให้ประชาชนทำความสะอาดมืออีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายขั้นตอนที่ 5 ก็ไปวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการของที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ  นี่คือมาตรการ 5 ขั้นตอน ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มาตรการนี้ก็จะเข้มต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงในสถานที่ราชการ ทั้งคนทำงาน และประชาชนที่มารับบริการ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ ขาดรายได้ ทางเราได้จัดตู้ปันสุข หรือเรียกอีกอย่างว่า ตู้แบ่งเบาทุกข์ แบ่งปันสุข เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้มารับบริการ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นอื่น ๆ

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ