บึงกาฬ-รมช.ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง

19

บึงกาฬรมช.ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง
มท.3 ตรวจติดตามกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เชื่อมคลองส่งน้ำกับหนองน้ำด้วยท่อ และมอบพันธุ์ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 11 พ.ค. เวลา 13.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) และคณะทำงานฯ ตรวจติดตามกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เชื่อมคลองส่งน้ำกับหนองน้ำด้วยท่อ ขนาด 6 นิ้ว เพื่อนำน้ำจากคลองเติมหนองน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยดอกไม้ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภายใต้แผนงานกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง”ระยะที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และมอบพันธุ์ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท. ได้ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการ โดยดึงน้ำมาจากแม่น้ำโขงขึ้นมายังบ่อพักน้ำและเชื่อมคลองส่งน้ำไปยังหนองน้ำด้วยท่อขนาด 6 นิ้ว ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถทำการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ รู้สึกพึงพอใจที่ทางราชการได้เห็นถึงความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท. ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าพันธุ์แก่เกษตรกร โดยได้ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวกับเกษตรกรในพื้นที่ และได้กล่าวว่า “วันนี้ จังหวัดบึงกาฬมีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ในการที่จะรับทราบถึงปัญหาเพื่อมาดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรเองได้มีการร่วมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นเพื่อช่วยเหลือกันในกลุ่ม สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ภาครัฐได้ดำเนินโครงการที่ส่งเสริมให้มีน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องประชาชน บางพื้นที่อาจมีการตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำทางการเกษตรมาใช้ร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีข้อตกลงแตกต่างกันไป แต่ประเด็นสำคัญคือจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาปรับปรุงต่อยอดต่อไป ตนเองในฐานะ รมช.มท. , ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหา เพื่อจะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุง ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเกษตรกรรม ได้มีโอกาสใช้น้ำในการเป็นต้นทุนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้มีความยั่งยืนต่อไป ..
อารยา//บึงกาฬ