อุบลราชธานี-วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 ปลูกต้นรวงฝึ้ง เพื่อแผ่นดิน

36

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 จังหวัอุบลราชธานี ปลูกต้นรวงฝึ้ง“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที่ ศาลากลางจังหวัอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,นายวิรุจ วิชัยบุญ ,นายศุภศิษย์กอเจริญยศ และ นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสาแสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ,นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุลแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ,นางอภิญญา ชมพูมาศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงฝึ้ง บริเวณหน้าศาลาทรงไทยภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ วันต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป
,ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติยังตรงกับวันวิสาขบูชา โดยก่อนหน้านี้ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีแต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลโดยจะมีฝนตกก่อนถึงวันเข้าพรรษา และฝนจะทิ้งช่วงในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษาทำให้การปลูกต้นไม้ในช่วงเข้าพรรษาไม่ได้ผลเท่าที่ควรคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทนวันเข้าพรรษาซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
เพราะเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน มีฝนตกลงมาแล้ว
ซึ่งจะทำให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้ผลดียิ่งขึ้น

วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี