น่าน-เกษตรจังหวัดน่านลงพื้นที่พบปะกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย บ้านต้นผึ้ง อ.ปัว

22

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพื้นที่พบปะสมาชิกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านต้นผึ้ง โดยมีนายจรัส จันต๊ะวงค์ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ ศาลาหมู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านต้นผึ้งในการปฏิบัติงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การดำเนินงานตามหลักการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการทำการตลาด และแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไย ทางกลุ่มสามารถสำรวจแหล่งน้ำเสนอผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยทำเป็นโครงการเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำข้อมูลประมาณการเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การพัฒนาในเรื่องแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตร การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทางด้านวิชาการ ในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ในการบริหารจัดดิน จัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนพัฒนาทางด้านการตลาดโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต

และฝากความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่มีความห่วงใยในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นกำลังใจให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข