มุกดาหาร-เทศบาลเมืองมุก ขอความร่วมมืองดเผาวัชพืช และขยะมูลฝอย

37

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดเผาวัชพืช และขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่น ๆ ทุกกรณี อีกทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ในการงดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและการเผาในที่โล่งอื่น ๆ ทุกกรณี

ทั้งนี้สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่บริเวณหลังโรงเรียนเมืองใหม่ ถนนมุกดาหาร – คำชะอี อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่ามีการเผาวัชพืชทำให้ก่อมลพิษทางอากาศ ที่รับแจ้งพบชายกำลังเผาวัชพืช เจ้าหน้าที่จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนชายคนดังกล่าว ห้ามผาอีก ชายคนดังกล่าวได้รับปากว่าจะไม่ทำอีก

นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ กล่าวว่า การเผาวัสดุมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเป็นเหตุรำคาญ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณ หรือสถานที่เอกชนทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ผู้ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามประกาศที่ออกามมาตรา 28/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือหรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74 …

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร