เมืองสามหมอก ขยายเวลางดขายเหล้าออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย.63

65

วันที่ 14 เม.ย.63 ที่ห้องปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( VCS) ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายหลังการประชุม

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 0780/63 ลงวันที่ 14 เม.ย.63 ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจังหัดแม่ฮ่องสอนที่ 751/2563 เรื่องการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้สถานที่ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีก และส่ง จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา และห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่ใด ๆ เกินกว่า 5 คน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา การควบคุมการแพร่ของเชื้อโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.63 นั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ๋องสอน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขยายกำหนดเวลา และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด จากเดิมสิ้นสุดคำสั่งวันที่ 16 เม.ย.63 ให้ขยายเวลางดจำหน่ายสุราออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 2400 น.

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน