จ.ศรีสะเกษ PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์

171

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาคในการมอบเช็ค จำนวน 10 ล้านบาท ให้กับ แพทย์หญิง เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รับมอบเงินดังกล่าว และยังได้ส่งมอบเงิน จำนวน 15,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับศูนย์ป้องกันภัยโควิด – 19 จังหวัดศรีสะเกษ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และตระหนักถึงความขาดแคลนของเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข ยกระดับการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาล จำนวน 77 แห่ง ๆ ละ 10 ล้านบาท โดยแบ่งการสนับสนุนงบประมาณเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลศรีสะเกษ จะได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ภาพ/ข่าว มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ