น่าน- เกษตรน่านจับมือชลประทานลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อ.เวียงสา

18

เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน มีนางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตรอำเภอเวียงสา นายสมัคร วังมงคล กำนัน ต.ส้านนาหนองใหม่ และผู้นำในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำสำรวจฝายปู่ถา ม.2 ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งควรปรับปรุงโดยการขุดลอกดินตะกอนบริเวณหน้าฝายออกเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและขุดลอกดินบริเวณลำห้วยก่อนถึงตัวฝายเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้ฝาย และเตรียมการสร้างระบบส่งน้ำจากฝายเข้าพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำทำการเกษตร

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ติดตามแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรต่อที่ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา เพื่อสำรวจอ่างห้วยต้นเคียน บ้านพะเยา ม.3 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน พบว่า สร้างมาตั้งแต่ปี 2540 เห็นควรดำเนินการปรับปรุงอ่างน้ำโดยการขุดลอกตะกอนดินและขยายพื้นที่บริเวณปลายอ่างออก เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ พร้อมทั้งควรสร้างระบบระบายทางน้ำล้น (spillway) เพื่อควบคุมระดับน้ำในอ่างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในฤดูน้ำหลาก และควรสร้างระบบการส่งน้ำจากอ่างเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร ประมาณ ไม่น้อยกว่า 350 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,000 ไร่ ได้ใช้น้ำทำการเกษตรต่อไป.

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข