พ่อเมืองมอบเวชภัณฑ์ฯให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา

18

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการมอบเวชภัณฑ์ฯที่มิใช่ยา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมองเวชภัณฑ์ฯ ที่มิใช่ยา ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาให้แก่บริองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนชุดกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดยะลา มาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณ และกำลังเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ฯ จากการรายงานสถิติของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จะพบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันตนเอง ทั้งๆที่ทางจังหวัดยะลา ได้มีมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลสัญชาติอื่น ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดยะลา มาตรการตรวจสอบซ้ำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ วนกลับไปจุดคัดกรองอีกครั้ง การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด มาตรการปิดสถานบริการต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่รระบาด มาตรการระงับการเดินทางเข้าออกจังหวัดยะลาของบุคคล และอีกหลายๆมาตรการ ซึ่งก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วในทุกๆรูปแบบ แต่การแพร่ระบาดของโรคฯ ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกคน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดได้กำหนด และดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ที่ว่า “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยลดการแพร่เชื้อได้ การดำเนินการป้องกัน ควบคุมและการช่วยเหลือ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เราต้องอาศัยทุกๆภาคส่วนในการดำเนินการ นอกจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนแล้ว หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคม เป็นองค์กรที่มีความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นหน่วยที่สมควรได้รับการยกย่อง

ทางด้าน นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นวงกว้าง เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อสังคมและอื่นๆ อีกมากมาย สถิติของผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (ซีเอสเอสอี) แห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ รายงานข้อมูลล่าสุดว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด- 19 ทั่วโลก ขณะนี้อยู่ที่ 935,957 ราย และ ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 47,245 ราย ในขณะที่ประเทศไทย ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อ 1,875 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 15 ราย ในส่วนของจังหวัดยะลา มีผู้ติดเชื้อ 45 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 2 ราย จากสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกัน ในการให้ความช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพ/ข่าว มาวันดี /ยะลา