อุบลราชธานี-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯช่วยเหลือสมาชิกผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด 19รายละ 2 หมื่นบาท พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวบิดเบือน

506

อุบลราชธานี – ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการดำเนินการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งสร้างข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์ฯได้มอบฝ่ายกฎหมายเตรียมแจ้งความดำเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสหกรณ์และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติช่วยเหลือสมาชิกผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด19รายละ.20,000. บาท

เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ห้องประชุมดอกบัวบานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด อ.เมืองจ.อุบลฯ นายนพรัตน์ ทองแสงผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจะมะมหาราชในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีจำกัดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการดำเนินการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง
สร้างข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์กรณีตัดหนี้สูญไม่ชัดเจนไม่มีเหตุผล ไม่โปร่งใส ใครมีเงินฝากในสหกรณ์จะถอนก็ไม่ได้ตลอดจนการบริหารงานด้านอื่นๆของสหกรณ์

นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัดเปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 2 เดือนที่ผ่านมา(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ) สหกรณ์ มีสมาชิก จำนวน 17,857
คนมีทุนดำเนินการ จำนวน18,745,654,919.41บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)และ มีกำไรสุทธิมากถึง 112,246,636.10 บาท(หนึ่งร้อยสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาท สิบสตางค์)ด้านสภาพคล่อง สหกรณ์มีสภาพคล่องมีเงินเพียงพอสำหรับรองรับการเบิกถอนเงินได้ตามปกติและสามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ทั้งเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 270,000 บาท เงินกู้สามัญไม่เกิน 1,700,000 บาท และเงินกู้พิเศษไม่เกิน2,000,000 บาท ซึ่งในการบริหารงานสหกรณ์ ได้ยึดตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหกรณ์จังหวัดและหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อย่างเคร่งครัดดังนั้นมีกลุ่มบุคคลบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงทำให้สหกรณ์เสียหายปราศจากข้อเท็จจริงซึ่งสหกรณ์ฯได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมจะดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสหกรณ์มิให้เสื่อมเสียอีกต่อไปนายนพรัตน์ ทองแสง
เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี. จำกัด. ได้มีมติ1.ลดเงินหุ้นรายเดือน ให้แก่ผู้เกษียนอายุ. ให้เหลือ  1%. เป็นเวลา 3
เดือน 2. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด. รายละ. 20,000. บาทและ 3.รับสมัครผู้ถูกให้ออก และลูกหนี้ไม่มีหุ้นรวมทั้งผู้รับบำนาญกลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี