มุกดาหาร-สนพ มุกดาหาร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

269

มุกดาหาร – สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีส่วนราชการต่างๆร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จึงได้กำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้ได้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของ “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ เข้าปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนพนักงานจะได้ทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่อง เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น ขณะที่สังคมและผู้รับบริการ จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นิทรรศการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องแก้วมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร