ลพบุรี-ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

34

ลพบุรี-กองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพลพร้อม ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือช่าง เร่งติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี วันที่27กุมภาพันธ์ 2563ที่ ฐานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดล จังหวัดลพบุรี กองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ได้จัดกำลังพลชุดช่าง จากกองพันทหารช่างที่ 112 (หนึ่งร้อยสิบสอง)

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ลงพื้นที่ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการดำเนินการ ประกอบชุดเครื่องสูบน้ำ จากพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากที่ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลก่อนหน้านั้น ได้เป็นผลสำเร็จ ได้ปริมาณน้ำเป็นที่น่าพอใจ มีปริมาณน้ำมากพอที่จะสามารถ นำไปพัฒนาสู่การทำประปาหมู่บ้านได้ โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 2,700 วัตต์ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับปั้มซับเมิส เพื่อสูบน้ำ ขึ้นมาพักบนถังเก็บน้ำชั่วคราวความจุ 2,000 ลิตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สามารถใช้น้ำใต้ดินไปใช้ประโยชน์ได้ ในระหว่างรอการสร้างหอถังสูงความจุ 10,000 ลิตร เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นระบบประปาชุมชนที่สมบูรณ์ และส่งมอบให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

โดย ปริมาณ น้ำที่สูบได้จากฐานขุดเจาะดังกล่าว จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากสภาพภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าวได้ตลอดฤดูแล้งนี้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง /ลพบุรี