ศรีสะเกษ-ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน

96

ประกาศเจตนารมณ์แนวทางขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองดูแลเด็กและยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวทาง ป.ส.พ. ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน, สสส., พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์แนวทางขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองดูแลเด็กและยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการคุ้มครอง ป้องกัน การแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเยาวชนในระดับประเทศ และยังได้มีการแสดงจากเยาวชนโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น อำเภอกันทรลักษ์ ชุดการแสดง “รำสะเอง” ซึ่งได้มี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า บทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นอกจาการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องมีพันธกิจในกานการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ อย่างเช่น ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัด โดย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจบริการวิชาการ เพื่อเป็นกลไกกลางเชื่อมประสานระดับจังหวัดในการสนับสนุนองค์ความรู้ การคิดค้นแนวทางพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัด ได้เสนอแนวทางในการปกป้องคุ้มครองเด็กในและ การแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัด โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เก็บข้อมูลรายครัวเรือน จำนวน 453 ครัวเรือน ครอบครัวใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพยุห์, อำเภอกันทรลักษ์, อำเภอภูสิงห์, อำเภอขุนหาญและอำเภอกันทรารมย์ โดยจะมีผู้นำระดับอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครูและนักเรียน ร่วมวิเคราะห์ ร่วมกิจกรรม และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จนได้เสนอแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน ป.ส.พ. ของจังหวัด ตามแนวทาง ป. หมายถึง ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน , ส. หมายถึง ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน , พ. หมายถึง เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ได้แสดงออกตามความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในทุกด้าน

ภาพ/ข่าว มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ