ลพบุรี-จัดกิจกรรมรณรงค์ หยุดเผา ในพื้นที่ทำการเกษตรและสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรปลอดการเผา

96

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ หยุดเผา ในพื้นที่ทำการเกษตรและสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรปลอดการเผา

วันที่25กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ หยุดเผา ในพื้นที่ทำการเกษตรละ สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรปลอดการเผา โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่ทำการเกษตร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา ในพื้นที่ทำเกษตร สร้างจิตสำนึก และ การมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน การทำเกษตรปลอดการเผา และ ส่งเสริมให้เกษตรกรนำเอาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเพิ่มผลผลิต โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้เรื่องทางเลือกการเกษตรทดแทนการเผา อาทิ การสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนการเผาโดยบริษัทภาคเอกชน, การสาธิตทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวโดยกรมพัฒนาที่ดิน และการสาธิตการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ,การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตและการไถกลบตอซังข้าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรภายในพื้นที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 125 คน

ทางด้านนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในวันนี้ทางด้านสำนักงานการเกษตรจังหวัดลพบุรีได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้มีการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์การหยุดเผาว่าจะได้ประโยชน์ในทางไหนบ้าง และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกพืชที่ไม่ต้องมีการเผาและมีรายได้ที่ดีเนื่องจากการหยุดเผาเป็นผลดีต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรจะมีความอุดมสมบูรณ์จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องมีการรณรงค์ในการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในทุกพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง