อบรม “หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นนำร่องของจังหวัดลพบุรี “

147

ลพบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นนำร่องของจังหวัดลพบุรี “

เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2563นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่1 “ณ ห้องประชุมโรงแรมโอทู ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัดอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอย่างน้อยแห่งละ 50 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

ซึ่งทางจังหวัดลพบุรีได้พิจารณาเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทรายและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เป็นตำบลนำร่อง ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาจำนวน 180 คนเข้าดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วันโดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ,มณฑลทหารบกที่ 13 ,พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี,ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกอบรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง /ลพบุรี