ยโสธร-จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว

32

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ให้ความรู้ อป.มช.นักจัดรายการวิทยุ และเครือข่ายสื่อมวลชน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้านความมั่นคงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อประชาคมโลก

 นายสุวัฒน์  เข็มเพ็ชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว แรงงานถูกกฎหมาย มั่นใจ ปลอดภัยค้ามนุษย์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้น ที่ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และมี จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน โดยมีสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง,หนังสือพิมพ์,โทรทัศน์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

จ.ส.ต.พงษ์สถิต  อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานและความต้องการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการและนายจ้าง จึงเลือกใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย ขณะที่แรงงานต่างด้าว ต่างเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องการกฎหมาย  ทำให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว มีการออกพระราชบัญญัติ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายฉบับ อีกทั้งมีการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมนี้รัฐบาลได้นำเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการในการขับเคลื่อนประเทศด้านความมั่นคงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อประชาคมโลกอีกด้วย 

ซึ่งในการประชุมสัมมนา จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กฎหมายที่ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวควรรู้ โดยจัดหางานจังหวัดยโสธร, การได้รับความคุ้มครองและสิทธิ์ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าว โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา นำไปเผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย…

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / ยโสธร