กาฬสินธุ์-ลงนามประสานงานศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง

66

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม

ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธี

ทั้งนี้สืบเนื่องจากศาลยุติธรรมมีโครงการปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา จากปกติที่มักใช้เงินหรือหลักทรัพย์มาวางประกัน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนมีฐานะ โดยเปลี่ยนเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่ต้องใช้เงินหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน แต่ให้อ้างอิงข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการแทน ซึ่งระบบใหม่นี้ศาลจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากฐานข้อมูลและบุคคลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ จากนั้นจึงทำการคำนวณคะแนนความเสี่ยงด้วยวิธีการที่มีงานวิจัยทางสถิติและพฤติกรรมศาสตร์รองรับ

ประกอบกับ พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 กำหนดให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ศาลกำหนด ได้แก่ เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปล่อยชั่วคราว ในการนี้ข้อมูลส่วนตัวบางประการของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นข้อมูลที่ไม่อาจตรวจสอบได้ ไม่ว่าจากหน่วยข้อมูลใด และมาตรการกำกับดูแลที่วางไว้ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่จริง โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดและน่าจะทราบความเป็นไปกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์