มุกดาหาร-จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

10

มุกดาหาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (24 ก.พ.63) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) บ้านโนนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) คณะครู นักเรียน ชาวบ้าน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองทั้งเกิดตามธรรมชาติ และเกิดโดยมนุษย์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลเสียต่างๆตามมามากมาย เช่น อันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ อาคารบ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรป่าไม้ เกิดฝุ่นละออง อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลเสียต่อทัศนวิสัยในการจราจรและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัญหาการเกิดหมอกควันดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเฉพาะพื้นที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเกิดปรากฎการณ์หมอกควันข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวเขตติดกันอีกด้วย นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ต้องมีความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่า ให้พ้นจากภัยร้ายดังกล่าว โดยประชาชน หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนจะได้ช่วยกันปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้ยั่งยืน อุดมสมบูรณ์เพื่อความร่มเย็นและประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดไป

นายฉลาด ชาญฤทธิเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า รักษาการแทนผู้อำนวยกาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการจัดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ในฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม -เมษายนของทุกปี เป็นช่วงที่เกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ ไฟป่านับเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเกิดปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ภูมิอากาศผันแปร หมอกควันที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วยฝุ่นละอองและควันพิษทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองเหนื่อยง่าย ตลอดจนทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย สาเหตุการเกิดไฟป่า ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกร ยังคงใช้ประโยชน์จากไฟในการประกอบอาชีพ เช่น การเก็บหาของป่า การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ การเผาป่าเพื่อทำไร่ การเผาตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบของไฟป่า จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้วิเคราะห์และตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าแล้ว คาดว่าปี 2563 นี้ การเกิดไฟป่า จะมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการสะสมของปริมาณเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหา