ยโสธร-ประเมินอสม.ดีเด่นระดับชาติ

14

คณะกรรมการประเมินคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติเข้าประเมินผลงานวรรณ สุดยอดผลงานและการนำเสนอเวทีดีเด่นระดับชาติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ของ อสม.อรวรรณ ทำมา ที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ณ บ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นายธีระพงษ์ คุ้มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ โดย อสม.อรวรรณ ทำมา อสม.ดีเด่นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นำเสนอผลงานการพัฒนาในหมู่บ้านและตำบลกระจายได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ภายใต้กิจกรรมการต้อนรับ สถานที่จัดงานที่ภาคีเครือข่ายอำเภอป่าติ้วและตำบลกระจาย ร่วมเตรียมการอย่างดีเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า อสม.อรวรรณฯ ทำมาเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยโสธร และเป็นตัวแทนพี่น้อง อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ขึ้นเวทีคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ อสม.อรวรรณฯและเครือข่าย ได้ร่วมกันดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพดี ตั้งแต่จากอุ้งเชิงกรานจนถึงเชิงตะกอน โดยมีนวัตกรรม ๖ สหายกระจายสุข มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของทุกกลุ่มวัย มีข้อตกลงของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ผลการดำเนินงานที่เข้มข้น ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ส่งผลให้ไม่พบผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ ไม่มีเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กวัยเรียน มีรูปร่างสมส่วน และผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจนติดบ้าน ปัญหาวัยรุ่น ได้รับการแก้ไข ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น นับเป็นการพัฒนาสุขภาพจากการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแท้จริง

ด้าน นายอำเภอป่าติ้ว กล่าวถึง อสม.อรวรรณฯด้วยความภูมิใจว่า นอกจากบทบาทด้านสุขภาพ อสม.อรวรรณฯ ทำมา ยังได้พัฒนาชุมชนในทุก ๆ ด้านทั้งการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1ตำบลกระจายอีกตำแหน่งด้วย นับเป็น อสม.นักพัฒนาที่พวกเรามีความภาคภูมิใจยิ่ง อสม.อรวรรณฯไม่ใช่แค่ อสม.ที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยอย่างเดียว แต่อสม.อรวรรณคือสุดยอดนักพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ ด้านการปกครอง ด้านการบริหารจัดการ เป็นนักสังคมสงเคราะห์และอื่นๆที่ประชาชนชาวบ้านกระจายได้พึ่งพาและได้ร่วมพัฒนาจนเกิดผลงานมากมาย ซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ มีคณะกรรมผู้ทรงเกียรติ ดังนี้ ประธานกรรมการคือนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย คณะกรรมการประกอบด้วยเรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวภิรมณ์พร ถือพลอย คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และนายชัชวาลย์ น้อยวังฆัง กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กรรมการจะตัดสินพร้อมประกาศผลมอบรางวัลในการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคมของทุกปี ต่อไป

ภาพ/ข่าว ธงชัย สุณีศรี จ.ยโสธร