สุรินทร์-เปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

24

เปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8  เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน เผยแพร่ เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี เปิดตลาดการค้าพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล อยากหลากหลาย และพักผ่อน ถ่ายรูปยามเย็นในสวนดอกทานตะวัน ช้างฟางแมมมอธ มีเกษตรกรประชาชนเข้าชม เลือกซื้อสินค้า และพันธุ์ไม้อย่างคึกคัก

วันนี้(21 ก.พ.2563) เวลา 17.00น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมงานพร้อมกับเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้ง ที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน มี ผู้ช่วยศาตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รายงานถึงการ จัดงานขึ้น ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8

สำหรับงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมมากมายตลอดงาน มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชการการเกษตรและเทคโนโลยี ให้เยาวชน ประชาชน ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเกษตร การพัฒนาทักษะ ให้ประชาชน และนักศึกษาในด้านบริการทางด้านวิชาชีพ เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ที่มีผลงานโดดเด่น สู่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ทางการเกษตรไทย การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการเกษตร กิจกรรมนิทรรศการกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ การประกวดแข่งขันทักษะ รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

ประชาชนและเกษตรกร เข้าชมงาน สามารถเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร และอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดทั้งการจำหน่ายอาหาร สินค้า อาหาร ทั้งสดและแห้งเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการด้านสัตว์ปีก กิจกรรมป้อนนมแพะ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการแสดงของนักเรียน นักศึกษา สามรถซื้อสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ให้ผล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้างานเป็นอย่างมาก และในงานยังมีแปลงพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า 30 ไร่ นวัตกรรมทางด้านการเกษตร และโซนไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม ดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบาน รวมทั้งดอกดาวเรือง รูปช้างแมมมอธ ทำจากฟางตัวใหญ่ สวยงาม ที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา  สิงหเสรี