สุรินทร์-พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8

30

วันนี้(20 ก.พ.2563)ผู้สื่อข่าวรายงาน รศ.ดร.สำเนา เสาวกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้สักการะหลวงปู่ดุลย์ อตุโล, สักการะศาลเจ้าพ่อโกดก, สักการะศาลพระภูมิประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, สักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต, และสักการะต้นไม้ใหญ่ บริเวณหลังบูธนิทรรศการสนองงานพระราชดำริฯ

โดยในวันพรุ่งนี้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 โดยงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 “เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานเพื่อการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสสร้างแนวทางให้นักศึกษา คณาจารย์ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ชุมชนภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน เผยแพร่ เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี เปิดตลาดการค้าพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล อยากหลากหลาย และพักผ่อน ถ่ายรูปยามเย็นในสวนดอกทานตะวัน ช้างฟางแมมมอธและกระบือ ประชาชนเข้าชมเลือกซื้อสินค้าและพันธุ์ไม้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563ที่จะถึงนี้

รศ.ดร.สำเนา เสาวกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวว่า งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563ที่จะถึงนี้ มีการจัดกิจกรรมมากมายตลอดงาน มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการการเกษตรและเทคโนโลยี ให้เยาวชน ประชาชน ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเกษตร การพัฒนาทักษะ ให้ประชาชน และนักศึกษาในด้านบริการทางด้านวิชาชีพ เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ที่มีผลงานโดดเด่น สู่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ทางการเกษตรไทย การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการเกษตร กิจกรรมนิทรรศการกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ การประกวดแข่งขันทักษะ รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยประชาชนและเกษตรกร ที่เข้าชมงาน สามารถเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร และอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดทั้งการจำหน่ายอาหาร สินค้า อาหาร ทั้งสดและแห้งเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการด้านสัตว์ปีก กิจกรรมป้อนนมแพะ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการแสดงของนักเรียน นักศึกษา สามรถซื้อสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ให้ผลอีกด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร….รมิตา  สิงหเสรี จ.สุรินทร์