ชป.6 เพิ่มการระบายน้ำหน้าเขื่อนร้อยเอ็ด เติมเขื่อนยโสธร ช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคพื้นที่ชีตอนล่าง

63

สำนักงานชลประทานที่ 6 เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด กว่า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เติมหน้าเขื่อนยโสธร ช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันอย่างจริงจังในการใช้น้ำอย่างประหยัด เหตุจากน้ำต้นทุนมีน้อย

นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยหลังจากการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำชีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 ว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีทั้ง 6 เขื่อน (เขื่อนชนบท,เขื่อนมหาสารคาม, เขื่อนวังยาง, เขื่อนร้อยเอ็ด,เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย) มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยเฉพาะที่หน้าเขื่อนยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 7 ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อน +122.30 ม.รทก. ปริมาณน้ำวันนี้ 4.51 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23.88 ของความจุ คาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงที่น้ำจะไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค

สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงให้ความช่วยเหลือด้วยการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร โดยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ดจากเดิมวันละ 25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ วันละ 2.16 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็นวันละ 35 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือวันละ 3.02 ล้าน ลบ.ม. เป็นระยะเวลา 6 วัน (เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 ก.พ.-25 ก.พ.63) รวมปริมาณน้ำที่เขื่อนร้อยเอ็ดจะระบายไปเติมหน้าเขื่อนยโสธรประมาณ 5.2 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเพิ่มระดับน้ำหน้าเขื่อนยโสธรและรักษาเก็บกักที่ +123.00 ม.รทก. จากปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ +122.30 ม.รทก. เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร และแม่น้ำชีตอนล่าง พื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการประเมินความต้องการใช้น้ำแล้วคาดว่าจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 6 และสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ร่วมกันวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีตอนล่าง ควบคุมการส่งน้ำแบบรอบเวร รวมถึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้

///// ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน