แม่ฮองสอน-รมช.เกษตร อบรมหมอดิน เพื่อสร้างเครือข่ายของหมอดินอาสา

31

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ.63 มีหมอดินจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง และจ.แม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายของหมอดินอาสา ในสาขาวิชาต่าง ๆเช่น การชะล้างพังทลายของดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงบำรุงดิน และบริหารจัดการเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเพื่อถอดบทเรียนหมอดินอาสาร่วมกับองค์ความรู้ของกรมการพัฒนาที่ดินจัดเก็บในระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการ ตลอดจนเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ ถาม-ตอบบนบอร์ด พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมอดินอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ลดการเผาเศษ วัสดุพืชเพื่อบรรเทา ปัญหาหมอกควัน จำนวน 7 ราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้หมอดินอาสาทุกท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการเผา เพื่อลดปัญหา หมอกควัน จากนั้นหมอดินอาสาประกาศ เจตนารมณ์ ในการบริการ อำนวยความสะดวก ด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ปกป้อง รักษา ดูแลดินให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและสร้างอาชีพที่มั่นคงสืบไป

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน