เลย-ปิดการอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

27

วันที่ 13 ก.พ.63 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ต อ.เมืองเลย จ.เลย นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายเชาวฤทธิ์ ภูพาที พัฒนาการอำเภอนาแห้ว ร่วมมอบใบประกาศฯ แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเลย ได้เน้นย้ำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนา สร้างการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในระดับครัวเรือน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย