เลย-เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

58

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ก.พ.63 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.นาแห้ว จ.เลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน มีส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ประชาชน เกษตรกรร่วมงานจำนวนมาก และมีมีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการทางการเกษตรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนด้วย

นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาแห้วได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ กาแฟ โดยบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้มีเครือข่ายจำนวน 15 เครือข่าย ครอบคลุมหลากหลายกิจกรรมทางด้านการเกษตร อาทิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาแห้วได้สนับสนุนการดำเนินงานของระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จำนวน 1 แปลง โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การดำเนินงานในวันนี้เป็นการดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ในการนำปรับใช้ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองสำหรับฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะมาถึง โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 8 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เรื่อง การจัดการดินและปุ๋ย โดย สถานีพัฒนาที่ดินเลย สถานีที่ 2 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีกโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย สถานีที่ 3 เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สถานีที่ 4 เรื่อง การประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดเลย สถานีที่ 5 เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย สถานีที่ 6 เรื่องระบบการให้น้ำทางการเกษตร โดย ชลประทานจังหวัดเลย สถานีที่ 7 เรื่องอาชีพเสริมในสวนยาง โดย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาแห้วนาแห้วและ สถานีที่ 8 เรื่อง การสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย