พิจิตร-งานเสริมสร้างศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

114

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานเสริมสร้างศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้จังหวัดพิจิตรจัดงานดังกล่าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 ในวันที่ 6 ก.พ.2563 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยไปใช้เพื่อลดต้นทุน การผลิต และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของศดปช.ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เขตภาคเหนือตอนล่าง สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน เวทีเสวนา “ประเด็นการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยโดยการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต” และพิธีเปิดป้ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องลดการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อสร้างความตระหนักและขอความร่วมมือ ในการลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป้าหมายได้แก่ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรที่สนใจจากอำเภอสามง่าม จำนวน 50 ราย มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 56 ราย

ทั้งนี้ นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ให้แนวทางแก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเนินปอ โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรหรือศูนย์ใดๆ ควรให้ความสำคัญกับหลัก 5 ก ได้แก่ ก 1 : กลุ่มหมายถึง เริ่มเตรียมคน เพื่อเริ่มจัดตั้งกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ก 2 : กรรมการ หมายถึง ต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงานก 3 : กฎ กติกา หมายถึง ร่วมกันคิด และตั้งกฎ กติกาในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ก 4 : กิจกรรม หมายถึง กลุ่มต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ก 5 : การบริหารจัดการกลุ่ม หมายถึง มีแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้ดำเนินกิจกรรม ได้ต่อเนื่อง มีการพัฒนาและส่งผลให้กลุ่มอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข