พิจิตร-ถั่วแระญี่ปุ่นพืชหลังนาสร้างรายได้ เกษตรกรยิ้มรับดีกว่าทำนาหลายเท่าตัว

68

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแปลงของ นายสังคม ราศี พลิกผืนนามาปลูกถั่วแระญี่ปุ่น จำนวน 40 ไร่ สำหรับถั่วแระญี่ปุ่น เป็นพืชอายุสั้น มีอายุการเก็บเกี่ยว 65 – 70 วัน มีต้นทุนการผลิตต่อไร่เฉลี่ยประมาณ 7000 – 8000 บาท ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 1,200 – 1,400 กิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้ต่อไร่ประมาณ 20,400 – 23,800 บาท มีบริษัทมารับซื้อ และมีประกันราคาให้ที่กิโลกรัมละ 17 บาท หรือตันละ 17,000 บาท สำหรับการเก็บเกี่ยวจะใช้แรงงานคน และมีการคัดเกรดตามข้อกำหนดของบริษัทโดยผลิตให้แก่ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

โดยทำรูปแบบเกษตรพันธสัญญา โดยผ่านการตัดเกรดคุณภาพผลผลิตตามเกณฑ์ของบริษัท เกษตรกรต้องผลิตตามมาตรฐานและข้อกำหนดของบริษัท มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเข้ามาให้คำปรึกษา และมีการเข้าตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องใช้สารเคมีตามที่บริษัทกำหนดและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัท โดยปลูกแบบยกร่อง และใช้เครื่องปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 20 เซ็น โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 12-13 กิโลกรัมต่อไร่ ใน 1 หลุมหยอดเมล็ดประมาณ 2 -3 เมล็ด ค่าเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ 100 บาทและใช้ปุ๋ยตามที่บริษัทกำหนด ให้น้ำตามร่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคน กิโลกรัมละ 2.50 บาท เก็บสูงสุดต่อคน 150 กก /วัน มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบสารเคมีในช่วงถั่วแระได้ 62 วัน

นายสังคม ราศี เกษตรกรผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่น กล่าวว่า “พื้นที่ของตนเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา ซึ่งพื้นที่ของตนเองสามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง จึงได้มีการทดลองปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชทดแทน โดยเลือกถั่วแระญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย รวมถึงการดูแลที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 65-70 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทำให้ตนมีรายได้จากการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นเป็นกอบเป็นกำ”

ทางด้านนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร แจ้งว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งเกษตรกรรายได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกถั่วแระญี่ปุ่น นับว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีราคาค่อนข้างสูง สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นได้ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจปลูกถั่วแระญี่ปุ่นจะต้องศึกษาโรคแมลง และตลาดก่อนปลูกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข