นครราชสีมา-สาธารณสุขโคราช พร้อมลุย “ก้าวท้าใจ Season 1” หวังสร้างต้นแบบด้านสุขภาพ

107

วันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีเปิด โครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ก้าวท้าใจ Season 1” จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 โดยมีนายนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ร่วมด้วย บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน ณ ลานโอเปร่า อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า จากข้อมูล ระบบสถิติ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 พบว่า วัยทำงานมีแนวโน้มการเสียชีวิต ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือNCDs เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ถูกจัดอันดับเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่ 4 ของสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต 3.2 ล้านคนต่อปีของทั้งโลก และคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สูงถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ประเทศไทยจึงได้จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 ขึ้น เพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยรัฐบาลผลักดัน การส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นกิจกรรมของชาติ โดยเริ่มจาก VIRTUAL RUN ยกระดับการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยเทคโนโลยี ต้องการให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพว่าการเดิน วิ่ง ทุกก้าวมีผลต่อสุขภาพตนเอง ออกกำลังกายที่ไหน เวลาไหน ก็สามารถบันทึกระยะสะสมได้ จึงได้จัดทำโครงการ “ก้าวท้าใจ VIRTUAL RUN” Season 1 ขึ้น
สำหรับความหมายของ “ก้าวท้าใจ”คือ “ก้าว” หมายถึง การออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง “ท้า” หมายถึง ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี,ชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง “ใจ” หมายถึง ใช้ใจเริ่ม ในการออกกำลังกายและมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมาย เน้นที่บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ และประชาชนทุกกลุ่มวัยในจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ก้าวท้าใจ Season 1” ขึ้น เพื่อเปิดตัวและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯฟรีและส่งข้อมูลสะสมระยะทาง การเดิน วิ่ง ผ่าน Application ซึ่งจะเริ่มนับระยะเดิน วิ่งสะสมตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2563 และมอบรางวัลประเภท อสม. วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประเภทบุคคล เมษายน 2563 เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายและประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว