ขอนแก่น – น้ำบาดาลช่วยเกษตรกรสู้แล้งมีรายได้

114

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดบ้านหนองบัว สินค้าเกษตรขึ้นชื่อจังหวัดขอนแก่น แก้แล้ง ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้ในการเพาะปลูก ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมีรายได้ตลอดทั้งปี ต้นข้าวโพดพันธุ์ม่วงแต้มที่เพาะปลูกบนเนื้อที่ราว 2 ไร่ ของนายบุญจันทร์ มูลตรีภักดี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด บ้านหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บางส่วนเพิ่งเริ่มเพาะปลูก และบางส่วนเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตในอีก 1 เดือนข้างหน้า เป็นหนึ่งในความสำเร็จจากการขุดเจาะนำน้ำบาลดาลขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร ทำให้ที่นี่สามารถเพาะปลูกข้าวโพดส่งขายได้ตลอดทั้งปี แม้ว่าหลายพื้นที่จะประสบกับปัญหาภัยแล้งก็ตาม

นายบุญจันทร์ บอกว่า การปลูกข้าวโพดเมื่อหลายปีก่อน ทำได้เพียงปีละครั้ง บางปีขาดทุน เพาะปลูกแล้วต้นข้าวโพดไม่โตเพราะไม่มีน้ำ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง แต่หลังจากที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เข้ามาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลใช้เพื่อการเกษตร สามารถเพาะปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

นายพิชิต มีสมบัติมาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอบ้านฝางเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จึงได้เข้ามาสนับสนุนบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลหนองบัว มีเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าโพดกว่า 90 คน รวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 300 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้หันมาใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 2 ล้านบาทต่อปี

สำหรับจังหวัดขอนแก่นในขณะนี้ หลายพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแขลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางช่วยเหลือ โดยการเร่งสำรวจแหล่งน้ำใต้ผิวดิน เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลให้ประชาชนชนมีน้ำใช้ ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน