น่าน-เกษตรน่านเยี่ยมโครงการปลูกป่าวิถีพอเพียงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯบ้านเปียงก่อ

39

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค.63 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมเยือนสถานีโครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีนายธีระยุทธ์ มาวิเลิศ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ นำชมกิจกรรมและให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำไร่เลื่อนลอย แก้ปัญหาวงจรหนี้สิน เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร โดยใช้แนวทางโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด เป็นนาขั้นบันได และมีกระบวนการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน มีการศึกษาวิจัยทดสอบพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ อาทิ ไม้เศรษฐกิจต่างๆ กาแฟสายพันธุ์อะราบิก้า ฯลฯ และเยี่ยมชมแปลง 1 ไร่ ที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งพืชยืนต้น ไม้ผล พืชผัก ที่มีมูลค่า มีการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชโดยส่งเสริมการผลิต และใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้แมลงตัวห้ำตัวเบียน การใช้กับดักกาวเหนียว เพื่อป้องกัน กำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตพืชที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการบริหารจัดน้ำในแปลงพืช ทำให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด.

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข