บุรีรัมย์-เข้มฝึกชุดควบคุมฝูงชนเตรียมพร้อมรับมือม็อบ-เหตุไม่สงบ

8

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 ที่สนามกองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวมถึงประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของชุด คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ โดยมีข้าราชการตำรวจชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1-4 จำนวน 620 นาย, กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 26 จำนวน 24 นาย และ กองร้อยควบคุมฝูงชนหญิง อีกจำนวน 38 นาย เข้าร่วมรับการฝึกในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และถือเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมเรียกร้อง ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดคุ้นเคย เพื่อลดความผิดพลาด ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การฝึกทบทวนชุดควบคุมฝูงชนนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับทราบถึงระเบียบและขั้นตอน ตามแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันมีการชุมนุมเรียกร้องในด้านต่างๆ อาจเกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อให้ การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นในสังคม จึงได้มีการกำหนดมาตรการ และขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบ และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการจัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการเน้นการฝึกตามแผนรักษาความสงบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรกฎ 52) ตลอดจนฝึกทบทวนยุทธวิธีควบคุมฝูงชนตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย และฝึกควบคุมอารมณ์ขณะเผชิญหน้าต่อกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง.