เลย-เกษตรจังหวัดเลยจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน

46

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 ม.ค.63 ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง จ.เลย  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2563 มีนายกฤษฎา  โพธิ์ชัย  นายอำเภอนาด้วง  กล่าวต้อนรับ และข้าราชการ ประชาชน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก  กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การมอบต้นรวงผึ้ง มอบพันธุ์  พันธุ์ปลา มอบเอกสารสิทธิ์(สปก.) การทำหมันสุนัขและแมว ฟรีแก่เกษตรกร

นายประดิษฐ์  อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย  เกษตรจังหวัดเลย  กล่าวว่า  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน  เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน  ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการและภาคเอกชน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมารับบริการและมาร่วมงาน ประมาณ 500 คน

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย