หนองคาย-องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27

89

 วันนี้ (23 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. พลเรือเอกพงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการส่วนกลาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยได้ประชุมรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอน ชมการแสดงของนักเรียน มอบสิ่งของพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ชมการจัดการเรียนการสอนด้านการประกอบอาชีพ และชมนิทรรศการภาพวาดฝีมือนักเรียน

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว ได้จัดใช้เป็นสื่อการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครบ 12 ชั้น ถือเป็นการสนองการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสนองการปฏิรูปการศึกษา ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ สนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการขจัดภัยความไม่รู้หนังสือให้แก่ปวงชนชาวไทยที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย มี รวมทั้งสิ้น 1,065 คน

            ด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยเข้าหลักเกณฑ์ คือมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำนวน 4 คน และมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ถึง 3.49 จำนวน 12 คน ด้านการประกอบอาชีพ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนโดยใช้เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักเรียนพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีการศึกษา 2561 มีรายได้ในการประกอบอาชีพทั้งสิ้น 278,220 บาท.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย