สุรินทร์-สหกรณ์การเกษตรสุรินทร์ ร่วมMOUขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา

28

วันนี้(23ม.ค.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ.ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายฉลาด  แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ตามโครงการสานพลังประชารัฐ  เพื่อปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาจังหวัดสุรินทร์ ตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯผ่านระบบสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหม่ ตลอดจน มีแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสูงราคายุติธรรม มีแหล่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่แน่นอน ใกล้แหล่งผลิตและราคาเป็นธรรม โดยมีนางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนบริษัท ผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมในครั้งนี้ภายหลังประธานกล่าว ได้มีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  โดยแยกเป็น2กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกมี 4 สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด,สหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ จำกัด,สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินท่าตูม1 จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด ส่วนกลุ่มที่2 มี2 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลุกค้าธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด

ทางด้าน นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเพื่อให้เกษตรกรลดรอบการปลูกข้าว อันเป็นการสร้างสมดุล อุปสงค์ อุปทาน ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร    ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ได้ต่อยอดการดำเนินการจากปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 63 ราย พื้นที่ 304 ไร่ ในพื้นที่ 8 อำเภอ คาดจะมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ ประมาณ 304ตัน(เฉลี่ย1,000กก./ไร่)  ทั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหม่ในจังหวัดสุรินทร์ให้ มีแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสูงราคายุติธรรม มีแหล่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่แน่นอน ใกล้แหล่งผลิตและราคาอย่างเป็นธรรม

 ภาพ/ข่าว     เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.สุรินทร์..รมิตา  สิงหเสรี